اتصالات

طراحی و اجرای صحیح اتصلات اهمیت زیادی در رفتار ساختمانهای چوبی دارد. اتصال ها مسیر عبور نیروهای ثقلی و جانبی و تمامیت سازه را تأمین می کنند. درساختمانهای چوبی برای اتصال اجزای گوناگون ساختمانی از انواع اتصالات فلزی و چوبی استفاده میشود. اتصالات بگونه ای متداول از نوع اتصالات خشک هستند، که به‌صورت پیچ و مهره، پیچ چوب ساده، میخ ساده و یا میخ شلیکی، نبشی ها و اتصالات فلزی در اشکال بسیار متنوع، ورق های آهن گالوانیزه سوراخ دار و یا میخ دار اجرا می‌شوند.برای اتصال های خرپایی و همچنین اتصال تیرها در جهت طولی به یکدیگر از ورق گالوانیزه میخ دار استفاده میشود.آیین نامه National Design Specification For Wood Construction, NDS یکی از آیین نامه هایی است که برای طراحی اتصالات استفاده می شود.

ضرایب تنظیم :

چندین ضریب که در مقاومت اتصالات موثر می باشد در جدول 10.3.1 آیین نامه NDS لیست شده اند که عبارتند از:

  • CM - ضریب رطوبت محیط – NDS جدول 10.3.3
  • CD - ضریب مدت اعمال نیرو – NDS بخش 10.3.2 و جدول 2.3.2
  • Ct - ضریب دما – NDS جدول 10.3.4
  • Cg - ضریب اثر گروهی – NDS بخش 10.3.6 و فرمول 1-10.3
  • C∆ - ضریب هندسی – NDS بخش 11.5.1
  • Ceg - ضریب مقطع عرضی – NDS بخش 11.5.2
  • Cdi - ضریب دیافراگم – NDS بخش 11.5.3
  • Ctn - ضریب پاشنه ای میخ – NDS بخش 11.5.4


info@fht.ir www.fht.ir فکس: 22034387 تلفن تماس: 9-22034388 تهران خیابان آفریقا بلوار گلشهر شماره 20 طبقه 3 واحد 11
© 2012 Copyright FHT (Fast Housing Technology) All rights reserved. Designed by Batiss Develop By Espitman-Tech
Best View by Google Chrome Res:1680x1050